Начало

П О Д К Р Е П А

 

ОТ   СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН  ПЛЕВЕН

 

Относно: възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия

Съюзът на учените в България, като демократична неправителствена творческо-професионална организация на българските учени, има за цел да съдейства за развитието и решаването проблемите на науката и висшето образование.

Съюзът на учените в България – клон Плевен, който и по друг повод е изказвал своето становище относно висшето образование в гр. Плевен и Плевенска област, приема и подкрепя начинанието за възстановяване на Висше училище в Долна Митрополия, което отговаря на една обществена потребност базирана на новата среда за сигурност.

Мотивите ни за това са:

  1. Една от най-активните секции на Плевенския клон на съюза на учените е секция “Авиация”, в която членуват представители на академичния състав на факултет “Авиационен” в гр. Долна Митрополия. Това са доказани и авторитетни учени и преподаватели със значима научно-изследователска и преподавателска дейност.
  2. Добре известно е, че Плевенският регион е с традиции в подготовката на авиационни кадри с висше образование. През 1948 год. Военновъздушното училище “Г. Бенковски” е дислоцирано в гр. Долна Митрополия. От 1960 г. то е висше и в него са подготвени хиляди кадри за военната и гражданската авиация. През 2002 год. училището е сведено до факултет “Авиационен” на Националния военен университет “В. Левски”. Има институционална и програмна акредитация по 3 специалности и девет специализации. Факултетът разполага с необходимия кадрови научен потенциал за подготвка на бакалаври, магистри, докторанти и специализанти. Създадена е добра материална база и се извършват изследвания в областта на авиационната наука. Успешно се обучават и студенти.
  3. Факултет “Авиационен” и секция “Авиация” към СУБ – клон Плевен имат изграден авторитет в плевенския регион.
  4. Ликвидирането на Висшето военновъздушно училище и отделянето на факултет “Авиационен” от логистичните структури води до възникване на проблеми при подготовката на кадри с висше образование, както и на високо мотивирани и образовани кадри за нуждите на българските ВВС и гражданската авиация. Създаването на единно висше училище за Авиацията би спомогнало за преодоляванетона тези проблеми. Подготовката на курсантите и студентите в такъв център на авиационната наука чрез комплексно авиационно образование в авиационна среда би допринесло за обучението и възпитанието им в съответствие с повишените съвременни изисквания на средата и техниката.
  5. Възстановяването на Висше училище на ВВС в гр. Долна Митрополия ще допринесе за подновяване на традициите в авиационното образование. А от това ще спечелят всички – и обучаеми, и обучаващи, но най-вече Военновъздушните сили, за които ще се подготвят кадри на високо научно и професионално ниво, съгласно най-новите световни тенденции и изисквания. Висшето военновъздушно училище има възможности да съчетава образованието и обучението, както в областта на военното дело, така и при интегрираната подготовка на специалисти за гражданската авиация – било то български или чуждестранни.

Предвид на изложеното, още веднъж заявяваме, че Бюрото на СУБ – клон в гр. Плевен подкрепя идеята за възстановяване на висшето авиационно образование чрез създаването на Висше училище на ВВС в гр. Долна Митрополия.

 

 

 

  1. 14. 08. 2018 година                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ на СУБ клон Плевен:                   Плевен                                                                                           проф.  дсн Атанас Кирилов