КОНКУРС ЗА НАГРАДА ПО ХУМАНИТАРИСТИКА НА ИМЕТО НА АКАД. ЮРДАН ТРИФОНОВ

Съюзът на учените в България – клон Плевен обявява за десета поредна година конкурс за наградата на името на акад. Юрдан Трифонов.     

Изискванията са качени на сайта на СУБ Плевен.

Молби за участие в конкурса се приемат в СУБ Плевен, ул. “Васил Левски” 150, ет. 3.

Краен срок за приемане на документите: 05. 10. 2019 година

                          Председател на СУБ клон Плевен                                     

/проф. дсн Атанас Кирилов/

 

Награда по хуманитаристика на името на АКАД. ЮРДАН ТРИФОНОВ

Изисквания към кандидатите

 1. Наградата се присъжда чрез конкурс на творец или творчески колектив за цялостен принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край.
 2. Кандидатът трябва да е автор на научен труд или трудове със значителен принос в областта на историята, литературата, публицистиката, опазване и популяризиране на материалното и духовно културно наследство  или дейност със съществен принос за научното и културно развитие на Плевен и Плевенския край.
 3. За наградата могат да кандидатстват творци, учени, научни и творчески колективи, културни и обществени организации и други, които са допринесли за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край.
 4. Кандидатите за участие в конкурса подават молба и следните документи:
 • Автобиография или справка за творческо развитие на колектива;
 • Актуален списък с научна продукция у нас и в чужбина, оригинални научно-изследователски трудове, монографии, учебници, учебни ръководства и помагала, публикации, изобретения, научни и научно-приложни разработки или творчески и културни изяви и постижения у нас и в чужбина, цитирани трудове от други автори, мнения и становища с обществена значимост,  обществено-полезна и призната дейност;
 • Награди, отзиви, оценки, постижения;
 • Участие в научни съвети, комисии, експертни съвети, журита, конкурси, състезания и други;
 • Участие в редколегии на научни, научно-популярни и популярни списания;
 • Две рецензии от хабилитирани лица или специалисти от съответната област, конкретно за участие в конкурса.
 1. Кандидатите се оценяват по съвкупност от 5-членна комисия. Наградата се връчва в навечерието на 1-ви НОЕМВРИ – Ден на народните будители.