Ръководен състав на бюрото

Председател

проф. дсн. Атанас Петров Кирилов

дом. тел. 064/ 815 606
тел. номер: 0889 400 980
Е-mail: kirilovatanas@hotmail.com

Заместник председател

доц. д-р Теодора Димитрова Вълова

дом. тел. 064/ 933 021
сл. тел. 840 972
тел. номер: 0889 905 955 / 0879 596 890
E-mail: valova_teodora@abv.bg

Секретар

гл. ас. д-р Райна Вичева Гиндева

дом. тел. 064/ 802 683
сл. тел. 800 288
тел. номер: 0887 1 99 030
E-mail: gindevia@abv.bg